Evangeli en Llengua de Signes per a sords

Un Evangeli visual amb LSC

A Barcelona, i a altres onze ciutats europees, durant la Quaresma del 2012 s’ha realitzat una “Missió Metròpolis” i, entre altres accions, s’ha fet la difusió de l’Evangeli de Sant Marc. Gràcies a Déu, amb el vist-i-plau del Sr. Cardenal de Barcelona, també s’ha publicat un DVD amb la traducció en Llengua de Signes Catalana per a les persones sordes. Tot l’Evangeli es presenta amb imatges d’un ‘narrador virtual’, utilitzant l’animació en tres dimensions (3D) que ens permeten les noves tecnologies. És un dels primers fruits del projecte d’adaptació dels textos bíblics a la Llengua de Signes, que ja fa uns anys s’està fent amb un equip de treball interconfessional -format per evangèlics i catòlics, sords i oients- amb la col·laboració, entre altres, de la “Sociedad Bíblica de España” i del “Departamento de la Pastoral del Sordo de la CEE”. Fa dos anys, es va publicar un DVD amb els passatges dels Evangelis de la infància titulat “El Naixement de Jesús”.

Esperem que aquest nou DVD esdevingui, per a les persones sordes, un instrument missioner i evangelitzador, ies difondrà gratuïtament des de la Pastoral del Sord de Barcelona, que realitza les seves activitats a la Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús (Via Augusta 68 entrant pel C/Benet Mercadé 25) els dissabtes, dimarts i dijous a la tarda. Es pot demanar més informació al @mail: pastoralsord@arqbcn.org o consultar www.biblialselsc.org

Una breu reflexió:

Aquest projecte de traducció de l’Evangeli de Sant Marc en Llengua de Signes Catalana, va dirigit a un món del silenci que, com Església, hem d’atendre. Precisament en el capítol 7, 31-37 d’aquest Evangeli, se’ns recorda com a Jesús “li portaren un sord, que a penes sabia parlar”. Breument, l’evangelista Marc ens descriu unes dificultats peculiars de les persones amb discapacitat auditiva, de naixement o des de la infància. La sordesa, és un greu obstacle per a la comunicació. Aquesta limitació, que no es veu ni es sent, i que amb tanta freqüència no crida l’atenció per ser atesa en les seves mancances, cal que nosaltres, com Església, hi estiguem propers i en tinguem cura en les seves necessitats específiques.

De tot això ens en dóna una bona lliçó el mateix Jesús quan “li demanaren que li imposés les mans. Jesús se l’endugué tot sol, lluny de la gent…”. Coneixent la situació que viu un sord, Jesús el pren a part per dedicar-li tota la seva atenció, i després va fer el miracle. Les persones sordes necessiten una dedicació específica i personalitzada. Quan assisteixen a una celebració litúrgica, sovint ho poden fer només com espectadors del que fan els oients, amb greus dificultats per entendre el seu contingut. L’Evangeli reclama una realitat pastoral amb l’objectiu d’oferir a les persones sordes i sordcegues, tot el que d’ordinari trobem a les nostres parròquies, -per a les diverses etapes de la vida- tenint present la seva psicologia, el seu mètode de comunicació visual o tàctil -que pot recolzar-se amb la Llengua de Signes- sempre adaptats a les seves dificultats de comprensió.

Tot i que Déu no parla a cau d’orella sinó al cor de les persones, tots, sords i oients, correm el risc de no escoltar-lo quan ens demana apropar-nos a tothom en les seves circumstàncies. Tots podem col·laborar amb la nostra pregària, demanant Déu que arreu hi hagi preveres i laics, disposats i preparats per a missionar i atendre l’evangelització d’aquest món del silenci.

Santa Maria del Silenci, patrona dels sords, pregueu per nosaltres!

Mn. Xavier Pagès i Castañer

Consiliari de l’atenció pastoral a les persones sordes

de la Diòcesi de Barcelona